Advokátní kancelář
EN | RU

Služby klientům

Advokátní-kancelář-NNKp-Hradec Králové-zasedací místnost

Poskytované právní služby

 
Našim klientům nabízíme širokou škálu právních
služeb, které pokrývají oblasti práva veřejného
i soukromého.Poskytujeme právní služby při
přípravě smluvních dokumentů, či jiných právních úkonů, včetně uplatňování nároků našich klientů v rámci soudních, rozhodčích jakož i správních řízení. Podle okolností konkrétního případu zastupujeme klienty při jednáních se státními orgány, veřejnými a soukromými institucemi i ostatními subjekty.  Vždy se snažíme najít pro klienty optimální řešení jejich problému za současného zohlednění časové a finanční náročnosti případného sporného řízení. 
 
Ve snaze poskytnout našim klientům komplexní právní servis uzpůsobený jejich individuálním potřebám spolupracujeme s odborníky v souvisejících oblastech. Samozřejmostí je tak zajištění služeb notáře, daňového poradce, auditora, znalců apod.
 
Všichni členové našeho týmu trvale usilují o to, aby klientům byly služby poskytovány na nejvyšší odborné úrovni při zachování vysokého standardu profesní etiky.

 

Jednotlivé oblasti právních služeb:

 

Právo obchodních společností

 • Zakládání obchodních společností včetně jejich organizačních složek
 • Běžná agenda obchodních společností (organizace valných hromad, zastupování společníků na valné hromadě, změny v zápisech do obchodního rejstříku apod.)
 • Akvizice
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Likvidace společnosti
 

Obchodní právo

 • Příprava smluvních dokumentů (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení apod.)
 • Vymáhání pohledávek a uplatňování nároků ze smluv, nároků na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení ve fázi mimosmluvního jednání i ve fázi před obecnými jakož i rozhodčími soudy
 • Ochrana hospodářské soutěže
 • Zadávání veřejných zakázek (poskytujeme služby jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky)
 

Občanské právo

 • Příprava smluvních dokumentů (kupní smlouvy, smlouvy týkající se věcných práv k nemovitostem, smlouvy o nájmu apod.)
 • Vymáhání pohledávek a uplatňování nároků ze smluv, nároků na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení ve fázi mimosmluvního jednání i ve fázi před obecnými jakož i rozhodčími soudy
 • Vypořádání majetkových vztahů mezi manžely
 • Rodinné právo
 • Dědické právo (zastupování v rámci dědického řízení, spory o neplatnost závěti či neplatnost vydědění apod.)
 • Bytové právo
 • Ochrana osobnosti
 

Pracovní právo

 • Příprava pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, organizační řády, pracovní řády a jiné pracovněprávní předpisy)
 • Ukončování pracovních poměrů
 • Ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců
 • Odměňování zaměstnanců a odstupné
 • Pracovněprávní spory
 

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení, a to zejména v oblasti hospodářských trestných činů
 • Zastupování ve fázi přípravného řízení
 • Zastupování v řízení o vazbě a propuštění z vazby
 • Jednání o alternativním ukončení trestních řízení
 • Uplatňování nároků poškozeného
 

Insolvenční řízení

 • Příprava insolvenčních návrhů včetně zastoupení v insolvenčním řízení
 • Přihlášky pohledávek
 • Zastupování ve sporech z průběhu insolvenčního řízení
 

Právo duševního vlastnictví

 • Autorské právo (příprava smluvních dokumentů při vytváření, poskytování, šíření autorských děl, jakož i uplatňování jednotlivých autorských nároků)
 • Ochranné známky (zastupování v řízení o registraci ochranných známek, uplatňování a ochrana práv k ochranným známkám)
 • Průmyslové vzory a patentové právo
 

Daňové právo

 • Daňové poradenství v běžné obchodní činnosti
 • Posuzování jednotlivých smluvních dokumentů i komplexních obchodních případů z daňového hlediska
 • Zastupování v řízeních před orgány správy daní
 • Zastupování v řízeních o žalobách proti rozhodnutí finančního úřadu, a to včetně případů, kde byl klient ve správním řízení zastoupen daňovým poradcem či účetním
 

Správní právo a správní řízení

 • Poskytování služeb územním samosprávným celkům, včetně konzultační a poradní činnosti
 • Zastupování ve správních řízeních před orgány státní správy i samosprávy Zastupování ve sporech správního soudnictví

 

Informace o spotřebitele o mimosoudním řízení sporů

 

Spory vzniklé v rámci smluv uzavírané s Advokátní kanceláří a s těmito smlouvami související lze řešit mimosoudně. Mimosoudním řešením sporů byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka České advokátní komory, na které lze najít podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je umístěna na adrese www.cak.cz.

 

 

 

Nahoru
Věže
Aktuálně
Žádné články nejsou k dispozici.
> Více aktualit
© 2010 Advokátní kancelář Nypl Novák Kavalírová a partneři
Dukelská 15, Hradec Králové 2, tel. 495 534 082  recepce@nnkp.cz