Poučení o zpracování osobních údajů

(dále jen „Poučení“)

NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Dukelská třída 15, 500 02 Hradec Králové zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) v platném a účinném znění a s účinností ode dne 25. května 2018 také v souladu s Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, také pod zkratkou GDPR).

Níže si Vás dovolujeme informovat o důležitých informacích v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které nám v souvislosti s využitím našich služeb poskytnete.

1. Správce osobních údajů

NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář (nebo dále také jen jako “advokátní kancelář” nebo “správce”), telefon: +420 495 534 082 e-mail: recepce@nnkp.cz, webová stránka: http://www.nnkp.cz/, sídlo: Dukelská třída 15, 500 02 Hradec Králové.

2. Rozsah zpracovaných osobních údajů

NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář zpracovává osobní údaje poskytnuté Vámi prostřednictvím formuláře pro zadání poptávky (webové stránky www.nnkp.cz) nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně a to především na základě objednávek služeb klienta u advokátní kanceláře. Zpracovávané osobní údaje zahrnují identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo), kontaktní údaje (bydliště, telefon, email, číslo účtu, IP adresa), údaje o tom, které naše produkty či služby jsme Vám poskytli či poskytujeme. Osobní údaje citlivé resp. osobní údaje zvláštní kategorie nezpracováváme.

3. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu klientů za účelem jednání o smlouvě na základě objednávky či poptávky klienta v souladu s předmětem činnosti advokátní kanceláře, plnění povinností ze smlouvy nebo za účelem plnění povinnosti, které advokátní kanceláři ukládá zákon (např. povinnosti související s vedením účetnictví) a dále za účelem zajištění bezpečnosti provozu a předcházení škodám a ochraně svých práv a právem chráněných zájmů pro analýzy a vyhodnocování rizik zejména zajištění bezpečnosti zdraví a majetku klienta v prostorech areálu advokátní kanceláře v sídle Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové.V rámci výše uvedených účelů zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

  • při identifikaci klienta dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů tak, aby byla řádně vyřízena jeho poptávka a dále případně i objednávka služeb poskytovaných advokátní kanceláří
  • pro komunikaci s klientem
  • při sledování dění v prostorech sídla správce za účelem ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku klientů, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který klient udělil advokátní kanceláři při vstupu do prostor jejího sídla a při zadání poptávky na webových stránkách www.nnkp.cz, případně pokud zákonný zástupce udělil tento souhlas v zastoupení nezletilého, a dále
  • v souvislosti s plněním právních povinností advokátní kanceláře, jak jsou či budou stanoveny právními předpisy České republiky a EU, nebo
  • pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků klienta (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů klienta nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků klienta.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti advokátní kanceláře vůči veřejnosti prostřednictvím webových stránek či za účelem zasílání novinek či automatických upozornění emailem. Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu v konkrétním případě udělíte zvláštní předchozí souhlas s využitím pro tyto účely.

4. Zdroje osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy (především na základě vyplnění poptávkového formuláře na webových stránkách www.nnkp.cz, údaje, které jste nám následně poskytli pro účely plnění našich povinností ze smlouvy či právních předpisů, údaje dostupné z veřejných rejstříků (např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík apod.) a údaje, které advokátní kancelář získala od státních úřadů. Na základě Vašeho případného zvláštního souhlasu můžeme používat také další údaj získané např. z internetových prohlížečů, průzkumů spokojenosti či testování.

5. Povinnosti k poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s advokátní kanceláří dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění povinnosti advokátní kanceláře plynoucí pro ni z právních předpisů nebo z uzavřené smlouvy a bez některých údajů není správce schopen službu poskytnout a to i s ohledem na nezbytnou identifikaci klienta v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy (směřování plnění, platební povinnost, kontaktní údaje pro účely domluvení podrobností při plnění smlouvy, uplatnění a vyřízení práv z vad apod.)

6. Práva klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjektům osobních údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení řadu práv a advokátní kancelář si tímto dovoluje své klienty o jejich právech řádně informovat.

Pokud je zpracovávání osobních údajů založena na zvláštním souhlasu klienta, pak poskytnutí tohoto souhlasu je vždy dobrovolné a klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím formuláře „ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“ dostupného na webových stránkách www.nnkp.cz (tj. způsobem, jakým byl původně udělen), nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla advokátní kanceláře nebo na její e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno, může advokátní kancelář zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků klienta.

  • Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona a Nařízení: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci (obsahující vždy informace dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat. Subjekt údajů má právo získat od advokátní kanceláře potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
  • Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů dále zejména tato práva:

a)         Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Máte právo požádat správce o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u advokátní kanceláře

b)        Právo vznést námitku: Máte právo kdykoli vznést u správce námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů advokátní kanceláře nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků. Každou podanou námitku advokátní kancelář řádně vyhodnotí a o výsledku balančního testu Vás budeme informovat
c)         Právo na přenositelnost údajů: Máte právo (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od advokátní kanceláře a předat je jinému správci osobních údajů.

d)      Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno Nařízení či Zákon. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty osobních údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

7. Předávání osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje zpravidla zpracovává přímo advokátní kanceláře, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro advokátní kancelář takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude takového zpracovatele zavazovat k zajištění ochrany osobních údajů ve stejné míře, jako zavazují předpisy přímo správce. Údaje mohou být předány i dodavatelům advokátní kanceláře, které pro správce zajišťují služby jako např. zpracování účetnictví, zajištění IT servisu, subdodávky zboží a služeb apod. Přesný seznam zpracovatelů a dodavatelů je k nalezení na webových stránkách www.nnkp.cz či na vyžádání.

Advokátní kancelář dále předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena právními předpisy a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce.

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností advokátní kanceláře.

8. Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba založených osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu (na základě plnění smluvní povinnosti) a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu z důvodu plnění archivační povinnosti dle příslušných právních předpisů.

Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

9. Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou a správce disponuje odpovídajícími kontrolními mechanismy zajišťujícími odpovídající ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou, zničením či zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přichází do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

10. Informování o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek www.nnkp.cz, kde jsou pro něho rovněž dostupné vzory pro snadnější uplatnění jeho práv stanovených v Nařízení, případně se může informovat v sídle NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář(Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové).