Služby klientům

Našim klientům nabízíme širokou škálu právních služeb, které pokrývají oblasti práva veřejného i soukromého. Poskytujeme právní služby při přípravě smluvních dokumentů, či jiných právních úkonů, včetně uplatňování nároků našich klientů v rámci soudních, rozhodčích jakož i správních řízení. Podle okolností konkrétního případu zastupujeme klienty při jednáních se státními orgány, veřejnými a soukromými institucemi i ostatními subjekty. Vždy se snažíme najít pro klienty optimální řešení jejich problému za současného zohlednění časové a finanční náročnosti případného sporného řízení.

Ve snaze poskytnout našim klientům komplexní právní servis uzpůsobený jejich individuálním potřebám spolupracujeme s odborníky v souvisejících oblastech. Samozřejmostí je tak zajištění služeb notáře, daňového poradce, auditora, znalců apod.

Všichni členové našeho týmu trvale usilují o to, aby klientům byly služby poskytovány na nejvyšší odborné úrovni při zachování vysokého standardu profesní etiky.

Jednotlivé oblasti právních služeb

  • Zakládání obchodních společností včetně jejich organizačních složek
  • Běžná agenda obchodních společností (organizace valných hromad, zastupování společníků na valné hromadě, změny v zápisech do obchodního rejstříku apod.)
  • Akvizice
  • Zvyšování a snižování základního kapitálu
  • Likvidace společnosti
  • Příprava smluvních dokumentů (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení apod.)
  • Vymáhání pohledávek a uplatňování nároků ze smluv, nároků na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení ve fázi mimosoudního jednání i ve fázi před obecnými jakož i rozhodčími soudy
  • Ochrana hospodářské soutěže
  • Zadávání veřejných zakázek (poskytujeme služby jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky)
  • Příprava smluvních dokumentů (kupní smlouvy, smlouvy týkající se věcných práv k nemovitostem, smlouvy o nájmu apod.)
  • Vymáhání pohledávek a uplatňování nároků ze smluv, nároků z odpovědnosti za vady, nároků na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení ve fázi mimosoudního jednání i ve fázi před obecnými jakož i rozhodčími soudy
  • Vypořádání majetkových vztahů mezi manžely
  • Rodinné právo
  • Dědické právo (sepis dědických smluv, zastupování v rámci dědického řízení, spory o neplatnost závěti či neplatnost vydědění apod.)
  • Bytové právo
  • Ochrana osobnosti
  • Příprava pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy, organizační řády, pracovní řády a jiné pracovněprávní předpisy)
  • Ukončování pracovních poměrů
  • Ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců
  • Odměňování zaměstnanců a odstupné
  • Pracovněprávní spory
  • Obhajoba v trestním řízení, a to zejména v oblasti hospodářských trestných činů
  • Zastupování ve fázi přípravného řízení
  • Zastupování v řízení o vazbě a propuštění z vazby
  • Jednání o alternativním ukončení trestních řízení
  • Uplatňování nároků poškozeného
  • Příprava insolvenčních návrhů včetně zastoupení v insolvenčním řízení
  • Přihlášky pohledávek
  • Zastupování ve sporech z průběhu insolvenčního řízení
  • Příprava exekučních návrhů včetně zastoupení v exekučním řízení
  • Zastupování ve sporech z průběhu exekučního řízení
  • Autorské právo (příprava smluvních dokumentů při vytváření, poskytování, šíření autorských děl, jakož i uplatňování jednotlivých autorských nároků)
  • Ochranné známky (zastupování v řízení o registraci ochranných známek, uplatňování a ochrana práv k ochranným známkám)
  • Průmyslové vzory a patentové právo
  • Daňové poradenství v běžné obchodní činnosti
  • Posuzování jednotlivých smluvních dokumentů i komplexních obchodních případů z daňového hlediska
  • Zastupování v řízeních před orgány správy daní
  • Zastupování v řízeních o žalobách proti rozhodnutí finančního úřadu, a to včetně případů, kde byl klient ve správním řízení zastoupen daňovým poradcem či účetním
  • Poskytování služeb územním samosprávným celkům, včetně konzultační a poradní činnosti
  • Zastupování ve správních řízeních před orgány státní správy i samosprávy
  • Zastupování ve sporech správního soudnictví
  • Zastupování ve sporech správního soudnictví